Проект „Holiday Heroes“

HHAWAKENING CENTER Център за физическо и душевно здраве се включи в инициативата на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Празнични герои“. Сдружението работи за подпомагане на социално слаби семейства, възрастни хора, самотни майки и хора с увреждания, а AWAKENING CENTER предостави хранителни продукти на стойност 100 лева, всички служители се включиха като доброволци за разнасяне на готови пакети до определени адреси. AWAKENING CENTER предложи своите услуги и осигури безплатни масажни процедури и психотерапия на нуждаещи се.


Проект „Предай нататък“

predai natatukAWAKENING CENTER Център за физическо и душевно здраве участва в „Предай нататък“ – телевизионен проект, създаден в отговор на нуждата на зрителите на телевизия bTV от повече програми, които не само вдъхват оптимизъм и зареждат с положителни емоции, но и оказват реална подкрепа на обикновените хора във все по-трудното им ежедневие. Предаването се фокусира върху индивидуалната история на участниците в проекта и се стреми към нейната позитивна промяна. AWAKENING CENTER предложи своите услуги и осигури безплатни масажни процедури и психотерапия на нуждаещи се.


Проект по ОПРЧР 

EU-ESFAWAKENING CENTER Център за физическо и душевно здраве успешно приключи изпълнението на проект „Подкрепа за създаване и развитие на собствен бизнес“ №BG051PO001-1.2.03-1723, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР 2007 – 2013) съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът продължи близо три години, като в него бе заложена схема за намаляване на безработицата в България и откриване на работни места.