Политика за поверителност и защита на лични данни

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


От 25 май 2018 година влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския парламент. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ


„АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД, наричано в този уебсайт „AWAKENING CENTER – Център за физическо и душевно здраве“, в качеството си на администратор на лични данни, отговаря на всички нормативни изисквания и се отнася сериозно към защитата на личните данни на своите клиенти.

Защитата на личните данни е важна за нас. Затова нашите действия са съобразени с приложимите нормативни разпоредби за защита на личните данни и сигурността срещу неоторизиран достъп до тях, включително и с новите европейски нормативни изисквания за данните – Общ регламент за защита на данните (GDPR General Data Protectio Regulation 2016/679).

Под лични данни разбираме всяка информация, която е събрана и съхранена под определена форма от нас, с която Вие можете директно или индиректно да бъдете идентифицирани като наш клиент.

2.1. Данни на администратора на лични данни

Наименование на юридическото лице: „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД
ЕИК: 202595520
Обект: AWAKENING CENTER – Център за физическо и душевно здраве
Адрес за кореспонденция: бул. “Цар Борис III” №124-В (бл.3), вх.2, ет.1, гр. София 1612
Е-поща: office@awakening.land
Телефон: 088 99 44 132
website: www.awakening.land

3. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ


Данните, които събираме от нашите клиенти чрез нашия уебсайт или на хартиен носител при посещение при нас са:

3.1. Основни данни, предоставени въз основа на съгласие
3.1.1. Име и фамилия на клиента
3.1.2. Е-поща 
3.1.3. Телефонен номер за връзка

3.2. Допълнителни данни (в случай на необходимост)
3.2.1. Данни, обработвани за счетоводни цели предвидени от българското законодателство (Закон за счетоводството и ЗЗЛД, включват стандартни данни за фактуриране: наименование на юридческо лице, ЕИК, Ид. № по ДДС, лице за контакт (МОЛ), адрес на управление).
3.2.2. Данни, обработвани за целите на сключване и изпълнение на договор за покупка от разстояние*
* – само в случай на поръчка на ваучер за някоя от предлаганите от нас услуги или в случай на покупка на продукт.
3.2.3. Данни, събирани автоматично от нашия уебсайт чрез т.нар. „бисквитки“.
„Бисквитките“ ни позволяват да получаваме информация за това кои страници от нашия уебсайт са посетени и съответно кога.

ВАЖНО:
Данните, които събираме ни се предоставят свободно и доброволно само при желание да разглеждате нашия уебсайт, да се регистрирате като наш клиент или да заплатите услуги/продукти, които предлагаме.

4. ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 


„АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД, наричано AWAKENING CENTER – Център за физическо и душевно здраве събира, обработва и използва предоставените от Вас лични данни само за целите, за които сте уведомени, а именно:

4.1. Регистрация на клиент
4.2. Осъществяване на връзка с клиента – изпращане на електронен бюлетин само след изричното съгласие от страна на клиента да получава актуална информация по електронен път, относно предлаганите от нас услуги, промоционални оферти, организираните курсове, обучения, събития, новини, статии и т.н.;
4.3. Доставка на ваучер за заявена и заплатена от Вас услуга или продукт
4.4. Издаване на счетоводен документ (фактура) – съдържа задължителните по закон реквизити;
4.5. Подобряване на обслужването – формуляр за обратна връзка и анкетни карти.
4.6. Статистически и маркетингови цели

ВАЖНО:
„АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД не предоставя лични данни на трети лица и не ги използва за употреба извън обхвата на горепосочените цели.

5. ВАШИТЕ ПРАВА


5.1. Право на оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД – AWAKENING CENTER за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като се свържете с нас.

5.2. Право на достъп

Вие имате право да изискате информация от „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД относно това дали се съхраняват Ваши лични данни при нас, както и да изискате достъп и/или копие на личните си данни.

Достъпът и копието на Вашите лични данни е безплатно, но „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД си запазва право да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

5.3. Право на коригиране, попълване и допълване

Вие имате право да заявите до „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД желание да коригирате, попълните неточните или непълните лични данни.

5.4. Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД да изтрие свързаните с Вас лични данни.

„АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, освен ако не съхранява и не обработва данните:
–  за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
–  за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД като администратор, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
–  по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
–  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
– които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу дружеството или негов служител съдебни претенции или доказване на свои права.

ВАЖНО:
За да упражните правото си на изтриване на лични данни, следва да подадете писмено искане, изпратено до „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД.

5.5. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, в случай, че: не желаете те да бъдат изтрити, но има нужда те да бъдат допълнени и коригирани; оспорвате тяхната точност; изисквате ги за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу съхранението и обработването им, но „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД  ги използва за законови основания.

5.6. Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на Европейски съюз.

Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД незаконосъобразно.

ВАЖНО:
Правото на жалба се упражнява на адрес: бул. „Цветан Лазаров“ № 2, 1592 София, тел. 02 915 3580; факс: 02 915 3525; на e-mail: kzld@cpdp.bg и чрез website: www.cpdp.bg

6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


„АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД съхранява лични данни само на свои редовни клиенти за срок не по-дълъг от пет календарни години от датата на регистрацията им. След изтичането на този срок или ако клиентите не са се свързвали с нас повече от една година от последното им посещение, „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички лични данни, без ненужно забавяне.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед на това, че клиентите продължават да ни посещават, те биват информирани за това.

„АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, в това число счетоводни документи, банкови извлечения за постъпили плащания от страна на клиенти и т.н.

7. СИГУРНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ


„АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД поддържа технически и организационни мерки за сигурност, които предпазват предоставените ни от нашите клиенти лични данни от случайни или умишлени манипулации, загубване, увреждане или достъп на неоторизирани лица. Ние непрекъснато подобряваме нашите мерки за сигурност, следвайки технологичните новости.


 

 

 

 

 

 

Регистрирай се за нашия е-Бюлетин още сега от ТУК !