1


На 15-ти юли 2016 година в сградата на Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ град София, ж.к. Изток, ул. ‘Антон П. Чехов’ № 16а, ет. 2,  в рамките на проект „София за спорта и здравословното хранене на работещи лица“ , който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2016, бе проведена кръгла маса на тема „Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.“

Водещ на събитието беше управителят на Център за физическо и душевно здраве AWAKENING – Делян Загарьов. Участие в мероприятието взеха работещи и работодатели от района на София и Столична община, експерти, представители на местната власт и на НПО сектора.

По време на събитието беше представена кратка информация за самия проект, както и резултатите от проведен анализ относно активния и здравословен начин на живот на заети лица (25 – 64 годишни), живеещи на територията на общината.

Основна част от събитието бе предвиденият дискусионен модул, предоставящ възможност за директен диалог, обмен на информация, идеи и мнения, отправяне на въпроси; разглеждане на добри практики; обсъждане на възможни мерки и сътрудничество за бъдещи съвместни действия по насърчаване на комбинацията работа-физическа активност.

Официални гости и преки участници в кръглата маса бяха:
– Веселин Петков – заместник–кмет  – район „Изгрев” на СО (ресор „Образование и култура”);
– Александра Ангелакова – младши експерт (спорт и младежки дейности), Отдел “Образование, социални дейности, култура и спорт”;
– Евелина Стоянова – секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел “Образование, социални дейности, култура и спорт”;
– Ивайло Митев – младши експерт (културни дейности), Отдел “Образование, социални дейности, култура и спорт”;
– Георги Видров – началник отдел „Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси”;
–  Виктория Пенева – старши експерт, отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд”;
– Калина Живкова – счетоводител, отдел „Финансово-счетоводна дейност”;
– Весела Димитрова – началник отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност”;
– Лилия Недкова – главен експерт, отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност”;
– Силвия Димитрова – главен специалист, отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност”.

Мисията на Център за физическо и душевно здраве AWAKENING е грижата за здравето на всички нива – психика, емоции, физическо тяло. Център AWAKENING предлага на своите клиенти консултация със „Специалист спорт, хранене и мотивация“, професионален фитнес инструктор.