Политика за гаранционно обслужване на „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД

1. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че собственикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до една година след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Собственикът предоставя информация за гаранционни срокове на закупената стока, както и посочва всички условия на предоставената търговска гаранция. Собственикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции. Предоставената от собственика гаранция предоставя допълнителни юридически права, които по никакъв начин не засягат и не противоречат на определените със закон права.

2. Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на продукта, който трябва да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема. При неясноти или проблеми потребителят трябва да се свърже с търговеца на електронна поща office@awakening.land или на телефон 088 99 44 132.

3. Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен в гаранционната карта на всеки продукт закупен от електронния магазин, който е с гаранционно обслужване. За упражняване на правата си по законовата гаранция и предявяване на рекламация следва покупката да се удостовери с оригиналната касова бележка и/или данъчна фактура, гаранционна карта с печат на търговеца и стикер със сериен номер залепен върху закупения продукт.

4. При предявена претенция по предоставена гаранция, собственикът ще огледа стоката и ще прецени дали гаранцията има покритие. По свое усмотрение търговецът ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същата или аналогична. В тези случаи собственикът поема стойността на поправката, резервните части, труда при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от търговеца. Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на търговеца. Ако съответната стока вече не се предлага, търговецът ще осигури подходящ заместител, който ще определи по собствена преценка.

5. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани, сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар, токов удар или друго външно въздействие. Гаранциите не покриват повреди причинени при транспорт на поръчката от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/извършен) от страна на потребителя. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито. Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.

6. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случай на:

(i) непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;

(ii) при опит за самостоятелно извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие или ремонт от неоторизиран от търговеца сервиз;

(iii) в случай на повреди/дефекти, причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);

(iv) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

(v) в случай, че при отваряне на вече доставени пратки, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира търговеца, а използва продукта;

(vi) при несъдействие от страна на потребителя и непредставяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката (снимков, видео материал и др.);

(vii) гаранцията не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия или инциденти).

(viii) предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност, както и аксесоари като захранващ кабел, батерии, мерителна чашка и т.н. .

7. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализирани сервизи, с които „АУЕЙКЪНИНГ“ ЕООД работи.

8. За да се възползва от гаранцията, е необходимо потребителят да следва инструкциите за експлоатация и поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за поддръжка потребителят би могъл да намери в предоставено му упътване при закупуването на артикула.

9. Гаранционните карти, издадени от търговеца се изпращат на потребителя на хартиен носител заедно с поръчания продукт.

10. В случай, че потребителят не уведоми собственика за липсата на гаранционната карта на стоката в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на електронна поща office@awakening.land, ще се счита, че такава е била предоставен от търговеца.


Право на връщане

В случай, че потребителят, в качеството си на физическо лице, закупи стока през електронния ни магазин www.awakening.land, може да я върне в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на получаването ѝ. Стоката трябва да бъде върната до нашия офис в София, в оригиналната ѝ опаковка, без нарушена цялост, без следи от употреба, като разходите за доставката до нашия офис са за сметка на клиента.